وهاب 1392/04/14 02:54 قبل از ظهر نظرات ()

عاشق‌تر از این‌ بودم‌ اگر لحظه‌ی‌ پرواز ، چهارشنبه ها
در دست‌ِ نجیب‌ِ تو کلیدِ قفسم‌ بود !
عاشق‌تر از این‌ بودم‌ اگر عطرِ نفسهات‌ ،
در لحظه‌ی‌ بی‌همنفسی‌ ، همنفسم‌ بود !

عاشق‌تراز این‌ بودم‌ اگر فاصله‌ها را ،
این‌ آینه‌ی‌ شب‌ْزده‌ تکرار نمی‌کرد !
عاشق‌تر از این‌ بودم‌ اگر هق‌هق‌ِ ما را ،
این‌ سایه‌ی‌ سرمازده‌ انکار نمی‌کرد !

با تو بهترین‌ بودم‌ ، همسایه‌ی‌ خورشیدی‌ ! 
تو نقش‌ِ تبسم‌ را ، از آینه‌ دزدیدی‌ !

عاشق‌تر از این‌ بودم‌ اگر در شب‌ِ وحشت‌ ،
مثل‌ِ طپش‌ِ زنجره‌ نایاب‌ نبودی‌ !
عاشق‌تر از این‌ بودم‌ اگر وقت‌ِ عبورم‌ ،
آنسوی‌ سکوت‌ِ پنجره‌ خواب‌ نبودی‌ ! 

عاشق‌تر از این‌ بودی‌ اگر ثانیه‌ها را ،
اندوه‌ِ فراموشی‌ِ من‌ ، تار نمی‌کرد !
عاشق‌تر از این‌ بودی‌ اگر این‌ دل‌ِ ساده‌ ،
اسرارِ مرا پیش‌ِ تو اقرار نمی‌کرد !

با تو بهترین‌ بودم‌ ، همسایه‌ی‌ خورشیدی‌ ! 
تو نقش‌ِ تبسم‌ را ، از آینه‌ دزدیدی‌ !

یغما گلرویی